116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-sheetmetal assembly به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین شیت متال و اسمبلی  در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

  • solidworks sketch
  • solidworks base flange
  • solidworks extruded cut
  • solidworks fillet
  • solidworks mirror
  • solidworks revolved boss
  • solidworks extrude
  • solidworks assembly tools

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor


آموزش مدلسازی با solidworks
-sheetmetal assembly 
به زبان فارسی

در خلال این تمرین فرض من بر اینست که شما دوستان گرامی مقدمات کار با سالیدورک را میدانید لذا موارد پایه ای مثل چگونگی باز کردن یک اسکچ جدید در یک صفحه توضیح داده نشده است. اگر در سالیدورک کاملا مبتدی هستید پیشنهاد من اینست که ابتدا قسمت  تمرینات مقدماتی را مطالعه کنید و یا ازپروژه پهپاداستفاده کنید و پس از تسلط نسبی سراغ تمرینات پیشرفته بروید.

اما خلاصه این تمرین:

اینبار میخواهیم یک مدل آشنا را با استفاده از شیت متال در سالیدورک طراحی کنیم. ما ابتدا قطعات را ایجاد خواهیم کرد سپس آنها رد اسمبلی مونتاژ خواهیم کرد. با اولین قطعه در سالیدورک شروع میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 2

اولین بیس فلنج را ایجاد میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 3

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 5

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 6

پس از آن فلنج لبه اول و دوم را به قطعه اضافه میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 11

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 12

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 14

برش را در شیت متال سالیدورک تمرین میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 15

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 17

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 18

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 20

 

گوشه های تیز را فیلت میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 21

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 22

و نهایتا سوراخ مونتاژ در قطعه را ایجاد میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 24

حال نوبت قطعه دوم است و در اینجا هم با بیس فلنج شروع میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 26

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 27

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 30

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 31

و دوباره با فلنج لبه ادامه میدهیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 32

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 34

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 36

برشها لازم را روی قطعه اعمال میکنیم

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 40

و بازهم فلنج لبه خواهیم داشت

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 42

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 44

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 45

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 47

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 48

قطعه سوم را هم به همین شروع میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 50

و فلنجهای لبه

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 52

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 54

البته هیچ گوشه تیزی را باقی نخواهیم گذاشت

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 56

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 57

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 58

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 59

و سوراخهای مربوط به اسمبلی

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 61

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 63

پین مربوط به اسمبلی را در سالیدورک ایجاد میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 66

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 67

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 68

حال میخواهیم قطعاتی که در واقع جای انگشت روی بدنه منگنه هستند را ایجاد کنیم. 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 70

 

اسکچ زیر را روی سطح بالایی قطعه ترسیم کنید سپس آن با کات اکسترود از قطعه برش دهید:

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 73

 

گوشه ها را فیلت کنید و قطعه را پس از ذخیره کردن میبندیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 75

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 76

حال نوبت دستگیره بالایی ماشین منگنه ماست.

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 78

 

دو مرحله آتی را انجام دهید و این قطعه نیز به پایان خواهد رسید.ابتدا طرح زیر را روی سطح بالایی قطعه اسکچ کنید سپس با کات اکسترود آن را ازقطعه برش دهید. بعد از آن تمامی گوشه ها را طبق شکل فیلت کنید تا طراحی قطعه به پایان برسد:

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 82

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 84

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 85

اکنون ما تمام قطعات مورد نیاز را طراحی کرده ایم و میتوانیم اسمبلی را شروع کنیم و یک فایل اسمبلی جدید ایجاد میکنیم و قطعه اول را در آن وارد میکنیم. 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 86

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 87

88 116 solidworks sheetmetal assembly fixed part

پس از آن پین را وارد میکنیم و تا حد ممکن به محل مونتاژ نزدیک میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 89

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 91

و با چند قید پین را در محل مناسب قرار میدهیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 93

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 94

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 95

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 96

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 97

سپس قطعه سوم را وارد پروژه سالیدورک میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 98

باز هم با قیود مناسب مونتاژ را انجام میدهیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 100

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 101

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 103

شیت متال آخر را نیز وارد اسمبلی کرده و مونتاژ میکنیم

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 104

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 106

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 107

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 108

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 109

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 111

نهایتا نوبت دستگیره هاست که وارد و مونتاژ شوند

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 112

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 113

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 114

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 115

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 116

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 117

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 119

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 120

 

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 122

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 123

ما این قطعه را با سه قید دقیقا در محل لازم قرار میدیم. دو قید اولی از نوع distance هستند و قید پایانی از نوع coincident حال با توجه به تصاویر براحتی این قیدهارا اعمال کنید تا در قطعه در محل خود قرا بگیرد:

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 126

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 127

اسمبلی قطعات ما در اینجا به پایان رسیده است:

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 128

در پایان رنگ قطعات را عوض میکنیم تا مدل واقعی تر گردد

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 130

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 131

116- کتاب آموزش شیت متال-اسمبلی در سالیدورک - 134

کد این تمرین آموزشی سالیدورک : 116

سفارش ایبوک و فایلهای تمرین

پس از تکمیل و ارسال فرم ، فایل ایبوک و فایلهای طراحی شده در سالیدورک برای شما در اولین فرصت ایمیل خواهد شد. فقط دقت فرمائید که کد تمرین را بدرستی وارد نمائید.
نام شما(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

ایمیل شما(*)
لطفا ادرس ایمیل با فرمت معتبر وارد کنید

لینک دانلود برای این ایمیل ارسال خواهد شد

کد تمرین(*)
لطفا کد تمرین فوق را وارد نمائید

مبلغ
50,000 (ریال)

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا