آموزش مدلسازی پیشرفته در solidworks assembly به زبان فارسی

 117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 1

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین پارت و اسمبلی  در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

  • solidworks sketch
  • solidworks boss-extrude
  • solidworks refrence geometry
  • solidworks cicular pattern
  • solidworks cut extrude
  • solidworks revolve
  • solidworks chamfer
  • solidworks assembly tools

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

دانلود کتاب آموزشی سالیدورک با فرمت pdf

دانلود قطعات طراحی شده در سالیدورک

 

اموزش مدلسازی پیشرفته در solidworks assembly به زبان فارسی

اینبار میخواهیم یک کوپلینگ دنده ای کامل را در محیط اسمبلی سالیدورک طراحی کنیم. البته از روش اسمبلی پایین به بالا استفاده خواهیم کرد به این معنی که ابتدا قطعات را طراحی میکنیم سپس آنها را در محیط اسمبلی مونتاژ خواهیم کرد.کوپلینگ دنده ای استفاده فراوانی در صنعت دارد و از این حیث به عنوان سوژه تمرین انتخاب شده است. هم اکنون شروع به طراحی قطعه اول میکنیم.

یک پارت جدید در سالیدورک ایجاد کنید و روی صفحه فرانت دو دایره نشان داده شده را اسکچ کنید سپس با شرایط نشان داده شده اسکچ را اکسترود کنید.پس از پایان هر عملیات حتما قطعه را ذخیره کنید.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 2

2 117 solidworks assembly extrude

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 3

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 4

برای اسکچ بعدی یک صفحه موازی صفحه فرانت تعریف کنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 5

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 6

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 7

 

این قطعه مغزی کوپلینگ یا درواقع هاب است و اکنون میخواهیم اولین دنده را روی سطح آن ایجاد کنیم. اسکچ نشان داده شده را در صفحه plane1 ترسیم و اکسترود کنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 8

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 9

 

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 10

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 11

 

خب این دنده باید دورتادور قطعه با مشخصات یکسان ایجاد شود پس باید آن را پترن کنیم. اولین دنده به عنوان فیچری که میخواهیم پترن کنیم و همچنین سطح هاب را به عنوان مرجع انتخاب میکنیم و عملیات پترن را انجام میدهیم:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 12

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 14

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 15

در این مرحله جاخار هاب را ایجاد میکنیم. روی سطح نشان داده شده مستطیل را ترسیم کنید و تا انتهای قطعه برش بزنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 16

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 17

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 18

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 19

 

پیشرفتتان را ذخیره کنید. قطعه اول اسمبلی به پایان رسیده و اکنون قطعه دوم را شروع خواهیم کرد. 

یک پارت جدید ایجاد کنید. اسکچ زیر را در صفحه تاپ ترسیم کنید و سپس به کمک دستور ریوالو آن را حول سنترلاین بگردانید تا بدنه قطعه ایجاد شود:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 20

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 21

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 22

این قطعه اسلیو نام دارد و روی هاب قرار خواهد گرفت.برای انتقال قدرت در کوپلینگ سطح داخل این قطعه باید مانند سطح خارجی هاب دنده دار شود و این دو روی هم مونتاژ شوند. پس عملیات ایجاد دنده را پی میگیریم. سطح نشان داده در شکل را انتخاب و یک اسکچ روی آن باز کنید. ذوزنقه نشان داده شده را ترسیم کنید و با اکسترود به آن حجم بدهید.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 23

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 24

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 25

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 26

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 27

دنده را داخل قطعه پترن کنید. مرجع پترن لبه نشان داده شده است و البته فیچر پترن هم دنده طراحی شده در مرحله قبل میباشد.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 28

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 29

این قطعه به قطعه مشابهی در سمت مقابل پیچ میشود و در این مرحله ما جاپیچ اول روی سطح قطعه ایجاد میکنیم.دایره را روی سطح نشان داده شده ترسیم وکات کنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 30

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 31

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 32

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 33

مطمئنا جاپیچ روی سطح این قطعه نیاز به تقارن دارد پس آن را پترن میکنیم:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 34

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 35

قطعه اسلیو هم در اینجا به پایان رسیده و آن را ذخیره کنید و ببندید.حال برای اسمبلی نهایی خود نیاز به یک پیچ و مهره شماتیک داریم که در این مرحله آن را طراحی خواهیم کرد.یک اسکچ روی صفحه فرانت باز کنید. یک اسکچ روی فرانت باز کنید و شش ضلعی زیر را ترسیم کرده آن را اکسترود کنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 36

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 37

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 38

سطح بالایی قطعه را با استفاده از چمفر پخ بزنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 39

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 40

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 41

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 42

بدنه پیچ را در این مرحله ایجاد خواهیم کرد. سطح را انتخاب کنید.اسکچ را ترسیم و اکسترود کنید.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 43

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 44

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 45

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 46

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 47

 

منطقا ما باید مهره را به صورت یک قطعه مجزا طراحی و اسمبل کنیم اما صرفا جهت کوتاهتر کردن این تمرین ، مهره را نیز در همین قطعه و روی پیچ ایجاد خواهیم کرد.البته شما میتوانید به عنوان یک تمرین اضافی مهره را نیز در یک فایل جداگانه طراحی و وارد اسمبلی کنید. اما برای طراحی مهره د راینجا ابتدا نیاز به یک صفحه جدید داریم و آن را به این صورت تعریف میکنیم:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 48

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 49

یک اسکچ جدید روی این صفحه باز کنید و با استفاده از کانورت انتیتیز نقش شش ضلعی سر پیچ را روی صفحه ترسیم ایجاد کنید و سپس آن را اکسترود نمایید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 50

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 51

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 52

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 53

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 54

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 55

 

بهتر است که لبه های مهره را نیز چمفر کنیم :

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 56

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 57

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 58

خب تمام قطعات ما برای اسمبلی اماده شده اند. حال یک فایل اسمبلی جدید ایجاد کنید و در پنجره شروع اسمبلی قطعه اول یا هاب را باز کنید و با کلیک در صفحه آن را وارد محیط اسمبلی کنید. هاب به عنوان قطعه اول وارد اسمبلی میشود و در محل خود فیکس میگردد. قطعه دوم را هم از طریق منوی اینزرت وارد اسمبلی کنید.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 59

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 60

جهت اینکه بهتر متوجه شویم عملیات مونتاژ در ادامه به چه صورت انجام میشود با استفاده از ابزار move اسلیو را از هاب دور کنید تا دقیقا هر دو معلوم باشند.

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 61

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 62

برای قرار گرفتن قطعات در جای لازم از ابزار mate استفاده میکنیم. اولین قیدی که ایجاد میکنیم یک قید concentric بین دو سطح نشان داده شده است تا دو قطعه دقیقا در راستای یکدیگر قرارا بگیرند.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 63

سپس با یک قید coincident این دوسطح را تراز میکنیم:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 64

اگر از نمای پشت اسمبلی خود را ببینیم متوجه خواهیم شد که دنده ها با یکدیگر تداخل دارند و باید با یک قید زاویه ای کمی قطعه دوم را بچرخانیم تا معضل  حل شود. در چنین مواقعی بهتریم رفرنسها صفحات استاندارد طراحی قطعات هستند که در اینجا از صفحه رایت دو قطعه استفاده میکنیم. ابزار mate را راه اندازی کنید و سپس از درخت طراحی صفحه های رایت دو قطعه را انتخاب کنید و یک قید با زاویه 6 درجه ایجاد کنید

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 65

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 66

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 67

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 68

 

اسمبلی خود را ذخیره کنید. برای ایجاد سمت دیگر کوپلینگ میتوانیم باز هم یک اسلیو دیگر وارد کنیم و آن را مونتاژ کنیم اما راه بسیار ساده تری هم وجود دارد. میتوانیم قطعه اسلیو را در اسمبلی میرور کنیم.ابزار mirror را راه اندازی کنید و سطح زیر را به عنوان صفحه میرور انتخاب کنید سپس هردوی قطعات موجود را به عنوان کامپوننتهایی که باید میرور شوند انتخاب کنید و پنجره میرور را تایید کنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 69

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 70

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 71

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 72

 

 

حال ابتدا پیچ و مهره را وارد اسمبلی کنید و با ایجاد دو قید سریع و اسان این قطعه را در محل دقیق خود قرار دهید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 73

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 74

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 75

 

ما باید در جاپیچهای دیگر نیز پیچ و مهره را قرار دهیم. اما چندان معقول نیست که عملیات ورود و مونتاژ آن را 7 بار دیگر انجام دهیم. هم زمانبر است و هم فایل اسمبلی ما بسیار شلوغ خواهد شد.روش بسیار اسانتر استفاده از پترن بدلیل تقارن اسمبلیست. پترن دایروی را فعال کنید و پیچ و مهره را به عنوان کامپوننت انتخاب کنید. برای رفرنس میتوانید از سطح نشان داده شده استفاده کنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 76

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 77

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 78

 

حال میتوان گفت که اسمبلی کوپلینگ دنده ای ما کاملا به اتمام رسیده است:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 79

 

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا